ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 60 ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
ปฏิทินวิชาการ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
พ.ค.-60
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
  1 2 3 4 5 6 13 ครูเปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 2 / 2559
7 8 9 10 11 12 13 14 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4
1 14 15 16 17 18 19 20 15 นักเรียนรับตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2559 หลักสูตร
2 21 22 23 24 25 26 27 15 เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ทะเบียน
3 28 29 30 31       15 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ทะเบียน
ปีการศึกษา 2559
15 ดำเนินการจัดทำระเบียนผลการเรียนของนักเรียน ทะเบียน
ที่จบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2559
15 เลือกกจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
15-26 จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษา 2559 ประกัน
18 รับระเบียนผลการเรียนของนักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น ทะเบียน
19 ตรวจสอบการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ทะเบียน
19 ตรวจสอบการลงทะเบียน ทะเบียน
19 ตรวจสอบการเลือกกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
22 รับรายชื่อนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
22 ประกาศผลการเรียนรายบุคคล ปพ.6 วัดผล
22-26 ติดตามการเลือกกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
29 รับสมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
29-31 ส่งวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 วิชาการ
29-31 ส่ง SAR ปีการศึกษา 2559 วิชาการ
29-31 ส่งรูปเล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษา 2559 ประกัน
สัปดาห์ที่ 1-3 กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา(ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย) ลดเวลาเรียน
มิ.ย.-60
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
3         1 2 3 1-2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ประกัน
4 4 5 6 7 8 9 10 ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
5 11 12 13 14 15 16 17 5-9 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 วัดผล
6 18 19 20 21 22 23 24 5-9 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่1(นิเทศครั้งที่ 1) วิชาการ
7 25 26 27 28 29 30   5-9 ส่งแผนการจัดการเรียน(นิเทศครั้งที่ 1) วิชาการ
12-23 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 วัดผล
1-10 กรอกข้อมูล student ปีการศึกษา 2560 ทะเบียน
9 รับรายชื่อนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลายเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม
12-16 ตรวจสอบหลักฐานการมอบตัวของนักเรียนชั้น ม.1,4 ทะเบียน
19-23 ตรวจสอบวุฒิผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.1,4 ทะเบียน
19-23 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  วัดผล
สัปดาห์ที่ 4-5 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์(ค่ายคณิตศาสตร์) ลดเวลาเรียน
สัปดาห์ที่ 6-7 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ (กิจกรรมพลเมืองดี) ลดเวลาเรียน
ก.ค.-60
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
7             1
8 2 3 4 5 6 7 8 3-7 ส่งไขข้อสอบกลางภาค วัดผล
9 9 10 11 12 13 14 15 12-14 ส่งซองข้อสอบสมบูรณ์ วัดผล
10 16 17 18 19 20 21 22 19-21 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 วัดผล
11 23 24 25 26 27 28 29 3-31 เตรียมเอกสารรอรับการประเมินระบบประกัน 8 องค์ประกอบ ประกัน
12 30 31           24-28 นักเรียนยื่นคำร้องดำเนินการเรียนซ้ำ1/2560 วัดผล
สัปดาห์ที่ 8 กลุ่มสาระต่างประเทศ (ค่ายอังกฤษ) ลดเวลาเรียน
สัปดาห์ที่ 9-11 กลุ่มสาระภาษาไทย (กิจกรรมวันภาษาไทย) ลดเวลาเรียน
ส.ค.-60
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
12     1 2 3 4 5 1-4 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 
13 6 7 8 9 10 11 12 1-31 นิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 2
14 13 14 15 16 17 18 19 1-31 เตรียมเอกสารรอรับการประเมินระบบประกัน 8 องค์ประกอบ ประกัน
15 20 21 22 23 24 25 26 31ก.ค-11 นักเรียนดำเนินการเรียนซ้ำ1/2560  วัดผล
16 27 28 29 30 31    
สัปดาห์ที่ 12-13 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ (กิจกรรมวันอาเซียน) ลดเวลาเรียน
สัปดาห์ที่ 14-15 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์) ลดเวลาเรียน
สัปดาห์ที่ 16 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์) ลดเวลาเรียน
ก.ย.-60
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
16           1 2 4-8 ดำเนินการลงทะเบียน Book mark ทะเบียน
17 3 4 5 6 7 8 9 11-15 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60-80% วัดผล
18 10 11 12 13 14 15 16 11-15 ส่งข้อสอบอัดสำเนา วัดผล
19 17 18 19 20 21 22 23 18-22 ส่งซองข้อสอบสมบูรณ์ วัดผล
20 24 25 26 27 28 29 30 18 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค วัดผล
20 รับข้อมูลเพื่อดำเนินการลงทะเบียน Book mark ครูทุกท่าน
18-22 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ วัดผล
25-27 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วัดผล
สัปดาห์ที่ 17 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ลดเวลาเรียน
สัปดาห์ที่ 18-20 กลุ่มสาระศิลปะและการงานอาชีพฯ ลดเวลาเรียน
ต.ค.-60
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 2 ส่งปพ.5 /Book mark วัดผล
8 9 10 11 12 13 14 2 ส่งสมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
15 16 17 18 19 20 21 3-6 จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์