ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปฏิทินวิชาการ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
พ.ค.-62
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
      1 2 3 4 9 ครูเปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 1 / 2562
5 6 7 8 9 10 11 11 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4
1 12 13 14 15 16 17 18 13 นักเรียนรับตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2562 หลักสูตร
2 19 20 21 22 23 24 25 13 เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ทะเบียน
3 26 27 28 29 30 31   13-14 จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษา 2561 ประกัน
14 เลือกกจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
20 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 15 ส่งรูปเล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษา 2561 ประกัน
17 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ทะเบียน
ปีการศึกษา 2561
17 ดำเนินการจัดทำระเบียนผลการเรียนของนักเรียน ทะเบียน
ที่จบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ปีการศึกษา2561
17 รับระเบียนผลการเรียนของนักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น ทะเบียน
21 ตรวจสอบการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ทะเบียน
21 ตรวจสอบการลงทะเบียน ทะเบียน
21 ตรวจสอบการเลือกกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
21-24 ติดตามการเลือกกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
24 รับรายชื่อนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
29 รับสมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
29-31 ส่งวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 วิชาการ
31 ประกาศผลการเรียนรายบุคคล ปพ.6 ในวันประชุมผู้ปกครอง วัดผล
มิ.ย.-62
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
3             1 1-10 กรอกข้อมูล student ปีการศึกษา 2562 ทะเบียน
4 2 3 4 5 6 7 8 3-4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ประกัน
5 9 10 11 12 13 14 15 ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
6 16 17 18 19 20 21 22 3-7 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 วัดผล
7 23 24 25 26 27 28 29 10-11 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่1(นิเทศครั้งที่ 1) วิชาการ
30 10-14 ส่งแผนการจัดการเรียน(แผนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ) วิชาการ
10-21 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 วัดผล
10 รับรายชื่อนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลายเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม
3 วันเฉลิมพระชน ราชินีสุทิดา 10-14 ตรวจสอบหลักฐานการมอบตัวของนักเรียนชั้น ม.1,4 ทะเบียน
17-21 ตรวจสอบวุฒิผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.1,4 ทะเบียน
19-23 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  วัดผล
สัปดาห์ที่ 4-6 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ลดเวลาเรียน
สัปดาห์ที่ 7 กลุ่มสาระภาษาไทย  ลดเวลาเรียน
ก.ค.-62
  อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
8   1 2 3 4 5 6
9 7 8 9 10 11 12 13 8-12 ส่งไขข้อสอบกลางภาค วัดผล
10 14 15 16 17 18 19 20 17-19 ส่งซองข้อสอบสมบูรณ์ วัดผล
11 21 22 23 24 25 26 27 22-24 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วัดผล
12 28 29 30 31       3-31 เตรียมเอกสารรอรับการประเมินระบบประกัน 8 องค์ประกอบ ประกัน
8-12 นักเรียนยื่นคำร้องดำเนินการเรียนซ้ำ1/2562 วัดผล
สัปดาห์ที่ 8-9 กลุ่มสาระภาษาไทย  ลดเวลาเรียน
สัปดาห์ที่ 10,12 กลุ่มสาระศิลปะและการงานอาชีพ ลดเวลาเรียน
16 หยุดวันอาสาฬหบูชา
17 วันเข้าพรรษา
ส.ค.-62
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
12         1 2 3 1-2 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 
13 4 5 6 7 8 9 10 1-31 นิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 2 งานนิเทศ
14 11 12 13 14 15 16 17 1-31 เตรียมเอกสารรอรับการประเมินระบบประกัน 8 องค์ประกอบ ประกัน
15 18 19 20 21 22 23 24 31ก.ค-11 นักเรียนดำเนินการเรียนซ้ำ1/2562 วัดผล
16 25 26 27 28 29 30 31
12 หยุดวันแม่แห่งชาติ สัปดาห์ที่ 13 กลุ่มสาระศิลปะและการงานอาชีพ ลดเวลาเรียน
สัปดาห์ที่ 14-16 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ลดเวลาเรียน
ก.ย.-62
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
17 1 2 3 4 5 6 7 4-8 ดำเนินการลงทะเบียน Book mark ทะเบียน
18 8 9 10 11 12 13 14 2-6 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60-80% วัดผล
19 15 16 17 18 19 20 21 10 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค วัดผล
20 22 23 24 25 26 27 28 16-20 ส่งข้อสอบอัดสำเนา วัดผล
29 30           23-24 ส่งซองข้อสอบสมบูรณ์ วัดผล
20 รับข้อมูลเพื่อดำเนินการลงทะเบียน Book mark ครูทุกท่าน
18-22 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ วัดผล
25-27 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วัดผล
สัปดาห์ที่ 17-19 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ และสุขศึกษา ลดเวลาเรียน
ต.ค.-62
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
21     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 2 ส่งปพ.5 /Book mark วัดผล
13 14 15 16 17 18 19 2 ส่งสมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
20 21 22 23 24 25 26 3-6 จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร
27 28 29 30 31    
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์