ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 1/2561
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561
พฤษภาคม 2561
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ สัปดาห์ที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
    1 2 3 4 5 14 1 ครูเปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 1/ 2561 ครูทุกท่าน
6 7 8 9 10 11 12 15 1 ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ครูทุกท่าน
1 13 14 15 16 17 18 19 1 ส่งเล่มรายงาน SAR  งานประกัน
2 20 21 22 23 24 25 26 16 1 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ครูทุกท่าน
3 27 28 29 30 31     นักเรียนรับตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2560 งานหลักสูตร
เลือกกิจกรรมชุมนุม/กิจกรรม ม.ปลาย งานกิจกรรมชุมนุม
นักเรียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติม งานทะเบียน
16 นักเรียนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 งานทะเบียน
17-31 1-3 ติดตามนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม/กิจกรรม ม.ปลาย งานกิจกรรมชุมนุม
21 2 ส่งรายชื่อนักเรียนให้ครูแต่ละกิจกรรม งานกิจกรรมชุมนุม
22-25 2 นักเรียนยื่นคำร้องเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม/กิจกรรม ม.ปลาย งานกิจกรรมชุมนุม
25 2 ตรวจสอบการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม งานทะเบียน
28-31 3 นักเรียนยื่นคำร้องเรียนซ้ำรายวิชา งานวัดผล
30-31 3 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2561 วิชาการ
30-31 3 ส่งวิจัยในชั้นเรียน 2/2560 วิชาการ
30-31 3 ส่ง ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2561 วิชาการ
21-22 กิจกรรมลดเวลาเรียนทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย สุขศึกษา
28 กิจกรรมลดเวลาเรียนทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย สุขศึกษา
มิถุนายน 2561
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ สัปดาห์ที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
          1 2 3 นักเรียนดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชา งานวัดผล
4 3 4 5 6 7 8 9 4-8 4 รับสมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรม ม.ปลาย งานกิจกรรมชุมนุม
5 10 11 12 13 14 15 16 4-5 4 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มสังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ฯ
6 17 18 19 20 21 22 23 11-12 5 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มสังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ฯ
7 24 25 26 27 28 29 30 18-19 6 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
25-26 7 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
กรกฏาคม 2561
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ สัปดาห์ที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
8 1 2 3 4 5 6 7 2-6 8 ส่งไขข้อสอบกลางภาค งานวัดผล
9 8 9 10 11 12 13 14 9-13 9 ส่งซองข้อสอบ งานวัดผล
10 15 16 17 18 19 20 21 16-20 10 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561 งานวัดผล
11 22 23 24 25 26 27 28 2-3 8 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มภาษาไทย ภาษาไทย
12 29 30 31         9-10 9 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มภาษาไทย ภาษาไทย
              16-17 10 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มศิลปะ ศิลปะ
23-24 11 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มศิลปะ ศิลปะ
30-31 12 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สิงหาคม  2561
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ สัปดาห์ที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
12       1 2 3 4 1-31 1 ดำเนินการลงทะเบียน   Bookmark  งานทะเบียน
13 5 6 7 8 9 10 11 14-17 เตรียมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา งานประกัน/ครูทุกท่าน
14 12 13 14 15 16 17 18 6-7 13 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
15 19 20 21 22 23 24 25 14 14 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
16 26 27 28 29 30 31   20-21 15 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
27-28 16 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
กันยายน 2561
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ สัปดาห์ที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
16             1 3 17 รับข้อมูลเพื่อดำเนินการกรอก   Bookmark  งานทะเบียน
17 2 3 4 5 6 7 8 3-4 17 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
18 9 10 11 12 13 14 15 10-11 18 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มการงานอาชีพ การงานอาชีพฯ
19 16 17 18 19 20 21 22 17-18 19 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มการงานอาชีพ การงานอาชีพฯ
20 23 24 25 26 27 28 29 24-28 20 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
30
ตุลาคม 2561
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ สัปดาห์ที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
21   1 2 3 4 5 6 6 21 ส่งปพ.5 และ Bookmark ภาคเรียนที่ 1/2561 คณะครูทุกท่าน
22 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์