ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 60 ปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตุลาคม 2560
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ สัปดาห์ที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31         30 1 ครูเปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 2 / 2560
พฤศจิกายน 2560
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ สัปดาห์ที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1       1 2 3 4 1 1 นักเรียนรับตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2560 งานหลักสูตร
2 5 6 7 8 9 10 11 6 2 สรุปผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1  งานวัดผล
3 12 13 14 15 16 17 18 10 2 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2560 งานวัดผล
4 19 20 21 22 23 24 25 13-15 3 กิจกรรมกีฬาภายใน สุขศึกษาฯ
5 26 27 28 29 30     15-17 3 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 งานวัดผล
20-30 4-5 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  งานวัดผล
20 4 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่1 งานวิชาการ
27 5 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้,วิจัย, งานวิชาการ
27-30,1 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
27-28 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
29-1 อมรมคุณธรรม สังคมศึกษาฯ
1-3 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกืฬาสี สุขฯ,ศิลปะ,การงานฯ
4-5 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการภาษาไทย ภาษาไทย
ธันวาคม 2560
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ สัปดาห์ที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
5           1 2
6 3 4 5 6 7 8 9 11-15 7 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
7 10 11 12 13 14 15 16 19 8 กิจกรรมลดเวลาเรียนโดย ม.ราชภัฏกำแพงเพชร วิชาการ
8 17 18 19 20 21 22 23 18-22 8 ส่งไขข้อสอบกลางภาค งานวัดผล
9 24 25 26 27 28 29 30 25-29 9 ส่งซองข้อสอบ งานวัดผล
10 31            
4-8 6 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
4-5 6 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสต์ วิทยาศาสตร์
18-22 7 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
18-19 7 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
25-29 9 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
25-26 9 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
6 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มการงาน
8 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มการงาน
9 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกลุ่มอังกฤษ
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
มกราคม  2561
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ สัปดาห์ที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
10   1 2 3 4 5 6 3-5 10 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2560 งานวัดผล
11 7 8 9 10 11 12 13 12 11 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2  งานวิชาการ
12 14 15 16 17 18 19 20 17-19 12 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี  ค่ายอนุรักษ์ งานลูกเสือ
13 21 22 23 24 25 26 27
14 28 29 30 31       8-12 11 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ
8-9 11 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯภาษาไทย ภาษาไทย
15-19 12 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
15-16 12 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯภาษาไทย ภาษาไทย
22-26 13 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯภาษาไทย ภาษาไทย
22-23 13 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ
29-31,1,2 14 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯภาษาไทย ภาษาไทย
29-30 14 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ
11 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการ STEM วิทย์ฯ,คณิตฯ
12 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการ STEM วิทย์ฯ,คณิตฯ
13 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการ STEM วิทย์ฯ,คณิตฯ
14 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการ STEM วิทย์ฯ,คณิตฯ
กุมภาพันธ์ 2561
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ สัปดาห์ที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
14         1 2 3 3-4 14 สอบ O-NET ม.3
15 4 5 6 7 8 9 10 8-9 15 ออกแนะแนวโรงเรียนในเขต/ นอกเขตบริการ งานแนะแนว
16 11 12 13 14 15 16 17 16 17 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60-80% งานวัดผล
17 18 19 20 21 22 23 24 23 17 -วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 งานแนะแนว
18 25 26 27 28       26 18 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลาย งานวัดผล
26-28 18 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ม.3 ม.6 งานวัดผล
5-6 15 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
12-13 16 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
19-20 17 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
15 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการสังคม สังคมฯ
16 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการสังคม สังคมฯ
17 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการสังคม สังคมฯ
18 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการอังกฤษ อังกฤษ
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
มีนาคม 2561
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ สัปดาห์ที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
18         1 2 3 2 18 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ม.1,2,4และ 5
19 4 5 6 7 8 9 10 2 18 ส่งเกรด ม.3 และ ม.6 พร้อม ปพ.5 /Book mark
20 11 12 13 14 15 16 17 3-4 18 สอบ O-NET ม.6
18 19 20 21 22 23 24 12-13 20 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
25 26 27 28 29 30 31 19 ส่งเกรด ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 พร้อม ปพ.5 /Book mark
29 อนุมัติจบ ม.3 และ ม.6 รอบที่ 1 หลักสูตร
29 มอบใบประกาศ หลักสูตร
22-25 รับนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560
31 สอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4
10 ส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน/2560
13-17 จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
19 กิจกรรมลดเวลาเรียนสุข ศิลปะ
เมษายน
สัปดาห์ อา Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์