ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 61 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2561
ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 2/2561
สัปดาห์ ตุลาคม 2561 วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
1 28 29 30 31 29-31 ครูเปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 2/2561 ครูทุกคน
  พฤศจิกายน 2561 วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
อา พฤ
1 1 2 3 1 นักเรียนรับตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 หลักสูตร
2 4 5 6 7 8 9 10 12 สรุปผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1  งานวัดผล
3 11 12 13 14 15 16 17 15 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2561,ประชุมผู้ปกครอง งานวัดผล
4 18 19 20 21 22 23 24 19-23 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 งานวัดผล
5 25 26 27 28 29 30 26-7ธ.ค นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  งานวัดผล
7-9 กิจกรรมกีฬาภายในร่มไทรเกมส์ กลุ่มสาระสุขศึกษา
12-16 ส่งโครงการสอน,วิจัย,ส่ง ปพ.5 ครั้งที่1 วิชาการ
19-20 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯภาษาไทย ภาษาไทย
21-22 ออกแนะแนวโรงเรียนในเขต/ นอกเขตบริการ  นอกเขตบริการ
23 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯภาษาไทย ภาษาไทย
25-26 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
30 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
5-6 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ สุขศึกษา
12-13 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ สุขศึกษา
19-20 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
26-27 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
สัปดาห์ ธันวาคม 2561 วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
อา พฤ
5 1 3-4 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
6 2 3 4 5 6 7 8 7 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
7 9 10 11 12 13 14 15 10-11 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
8 16 17 18 19 20 21 22 14 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
9 23 24 25 26 27 28 29 17-18 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯภาษาไทย ภาษาไทย
10 30 31 21 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯภาษาไทย ภาษาไทย
นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่  แหล่งเรียนรู้
17-21 ยื่นคำร้องเรียนซ้ำรายวิชา งานวัดผล
(และดำเนินการส่งผลจนกว่าจะสอบปลายภาคเรียน)
24-28 ส่งไขข้อสอบกลางภาค วัดผล/ครูทุกคน
3-4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ
10-11 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ
17-18 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
24-25 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
1 สอนเสริม ม.6 ตารางวันจันทร์ ครูประจำวิชา ม.6
8 สอนเสริม ม.6 ตารางวันอังคาร ครูประจำวิชา ม.6
สัปดาห์ ธันวาคม 2561 วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
อา พฤ
5 1 15 สอนเสริม ม.6 ตารางวันพุธ ครูประจำวิชา ม.6
6 2 3 4 5 6 7 8 22 สอนเสริม ม.6 ตารางวันพฤหสบดี ครูประจำวิชา ม.6
7 9 10 11 12 13 14 15 29 สอนเสริม ม.6 ตารางวันศุกร์ ครูประจำวิชา ม.6
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 29
10 30 31
สัปดาห์ มกราคม 2562 วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
อา พฤ
10 1 2 3 4 5 2-3 ส่งซองข้อสอบ วัดผล/ครูทุกคน
11 6 7 8 9 10 11 12 7-11 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 วัดผล/ครูทุกคน
12 13 14 15 16 17 18 19 14-15 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
13 20 21 22 23 24 25 26 18 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
14 27 28 29 30 31 21-22 ติวO-NET ม.3 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
25 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
28-29 ติวO-NET ม.2 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
14-19 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2  ครูทุกคน
14-15 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
21-22 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ ภาษาไทย
28-29 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ ภาษาไทย
5 สอนเสริม ม.6 ตารางวันจันทร์ ครูประจำวิชา ม.6
หมายเหตุ 12 สอนเสริม ม.6 ตารางวันอังคาร ครูประจำวิชา ม.6
ส่งปพ.5 ครั้งที่ 2 ต้องมีรายละเอียดดังนี่ 19 สอนเสริม ม.6 ตารางวันพุธ ครูประจำวิชา ม.6
1 เวลาเรียนเป็นปัจจุบัน 26 สอนเสริม ม.6 ตารางวันพฤหสบดี ครูประจำวิชา ม.6
2 คะแนนหน่วยย่อย
3 คะแนนสอบวัดผลกลางภาค
สัปดาห์ กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
อา พฤ
14 1 2 1 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
15 3 4 5 6 7 8 9 2-3 สอบ O-NET ม.3
16 10 11 12 13 14 15 16 4-8 นศท.ปี 3 ชาย ฝึกภาคสนาม
17 17 18 19 20 21 22 23 11-13 นศท.ปี 3 หญิง ฝึกภาคสนาม
18 24 25 26 27 28 6-8 สอบปลายภาคเรียน ระดับ ม.6 วัดผล
8 ติวO-NET ม.6 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา สังคมศึกษา
19 วันมาฆบูชา 13 ส่งเกรด  ม.6 พร้อม ปพ.5 /Book mark ครูประจำวิชา อ.6
9-15 ติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม. 6 วิชาการ
20-22 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี  ค่ายอนุรักษ์ ลูกเสือ
25-26 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60-80% วัดผล
ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลาย
25-26 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60-80% งานวัดผล
ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลาย
4-5 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ
11-12 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
25-26 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
2 สอนเสริม ม.6 ตารางวันศุกร์ ครูประจำวิชา ม.6
สัปดาห์ มีนาคม 2562 วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
อา พฤ
18 1 2 1 รับฐาน Book mark งานทะเบียน GPA
19 3 4 5 6 7 8 9 2-3 สอบ O-NET ม.6 วิชาการ
20 10 11 12 13 14 15 16 5 ปัจฉิม ม.6 (สายสัมพันธ์) แนะแนว
17 18 19 20 21 22 23 1-8 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
24 25 26 27 28 29 30 11-13 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 งานวัดผล
31 1-8 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
11-13 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 งานวัดผล
16-19 ม.6 สอบ gat/pat
18 ส่งเกรด ม.3 และ ม.6 พร้อม ปพ.5 /Book mark งานทะเบียน GPA
18-21 จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร
21 ส่งเกรด ม.1-5 พร้อม ปพ.5 /Book mark งานทะเบียน GPA
21 ส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน/2561 หลักสูตร
23-28 ดำเนินการจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรนักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6 รอบที่ 1 งานทะเบียน GPA
29 อนุมัติจบ ม.3 และ ม.6 รอบที่ 1 งานทะเบียน GPA
29 มอบใบประกาศ งานทะเบียน GPA
23-26 รับนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 วิชาการ
30 สอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 วิชาการ
4-5 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระ ศิลปะ
สัปดาห์ เมษายน 2562 วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 1 ประกาศผลสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปี กศ. 2562
7 8 9 10 11 12 13 2 มอบตัวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปี กศ. 2562
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
8 ชดเชยวันจักรี
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์