ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการบริหารสภานักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

 

๑.        นายเกรียงศักดิ์   เสนา                              ประธาน

๒.        นายธีระศักดิ์  วิลัย                                  รองประธานคนที่  ๑

๓.        นายรัตนกร  ประธรรมสาร                         รองประธานคนที่  ๒

๔.        นายพีระพงษ์  ปรีเปรม                             รองประธานคนที่  ๓

๕.        นางสาวกรนันท์  คชานันท์                         รองประธานคนที่  ๔

๖.        นางสาวกริชสุญา  แสนศิริ                          รองประธานคนที่  ๕

๗.        นายบัณฑิต  ชำนาญเขตกิจ                        ปฏิคม

๘.        นายทศพล  แซ่ด่าน                                 ผู้ช่วยปฏิคม

๙.        นายพิเชฐไชย  ยี่ยวน                               เจ้าหน้าที่ทะเบียน

๑๐.    นายศตวรรษ  สิงโต                                 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน

๑๑.    นางสาวยุพารัตน์  เรื่อศรีจันทร์                    เหรัญญิก

๑๒.    นางสาวศิรินทิพย์  ศรีคุณ                          ผู้ช่วยเหรัญญิก

๑๓.    นางสาวปณิตา  สระทองจุ้ย                       ประชาสัมพันธ์

๑๔.    นางสาวสุภารัตน์   แก้ววัน                        ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

๑๕.    นายกฤตชัย  ปี่มั่น                                  สารวัตรนักเรียน

๑๖.    นายนครินทร์  นิลาพันธ์                           ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน

๑๗.    นางสาวจันทิมา นพไธสง                           กรรมการ

๑๘.    นางสาวนันธิษา สำขำ                              กรรมการ

๑๙.    นายสุริยา  บัวบุญ                                   กรรมการ

๒๐.    นายอภิวัฒน์  เพชรหิน                              กรรมการ

๒๑.    นางสาวอรพรรณ  ล่ำสัน                            กรรมการ

๒๒.    นายฐิรรัฐ  ทองศาสตร์                               กรรมการ

๒๓.    นายธนพงษ์  เสริฐสุวรรณ                           กรรมการ

๒๔.    นายเอกรัตน์  ชวนจิตร                               กรรมการ

๒๕.    นางสาววลัยพร  สารีสุข                              กรรมการ

๒๖.    นางสาววราภรณ์  แสงฉวี                            กรรมการ

๒๗.    หัวหน้าห้องทุกระดับชั้น                              กรรมการ

๒๘.    ตัวแทน ม.ปลาย ม.ต้น                                กรรมการ

๒๙.    ประธานคณะสีทุกสี                                   กรรมการ

๓๐.    นางอรปรียา  นิรี                                      เลขานุการ                          

๓๑.    นางสาวปรียาภรณ์  สัมพัน์อภัย                    ผู้ช่วยเลขานุการ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.23 KB