ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

จำนวนนักเรียนไทรงามพิทยาคม
ณ วันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2561
อำเภอไทรงาม  ตำบลไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 69 65 134 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 56 57 113 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 45 53 98 4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 170 175 345 12
มัธยมศึกษาปีที่ 4 31 39 70 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 38 52 90 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 35 44 79 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 104 135 239 9
รวม 274 310 584 21
  

 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.21 KB