ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน


จำนวนนักเรียนไทรงามพิทยาคม

ณ วันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2560

อำเภอไทรงาม  ตำบลไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

54

57

111

4

มัธยมศึกษาปีที่ 2

58

55

113

4

มัธยมศึกษาปีที่ 3

51

61

112

4

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

163

173

336

12

มัธยมศึกษาปีที่ 4

45

57

102

3

มัธยมศึกษาปีที่ 5

41

47

88

3

มัธยมศึกษาปีที่ 6

36

45

81

3

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

122

149

271

9

รวม

285

322

607

21

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.36 KB