ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอไทรงาม  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2519 
โดยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นและทางราชการ โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก กำนันตุน วงษ์ท้วม  เป็นจำนวนทั้งสิ้น  43 ไร่  2  งาน  87  ตารางวา

เมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียนได้อาศัยโรงสีข้าว เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาได้รับเงินงบประมาณ
จากกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียน  โดยเริ่มรับนักเรียน  จำนวน 
1  ห้องเรียน  ในปีการศึกษา  2519 
มีนักเรียน จำนวน  25  คน  มีครูผู้สอนจำนวน  3  คน  โดยมีนายประเมิน   แสงแก้ว  เป็นครูใหญ่คนแรก     ต่อมาในปี  .. 2522  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.)
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  2523  ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง  อาคารโรงฝึกงาน      2 หลัง อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู แฝด มช.. 3 หลัง

ในปี พ.. 2525  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสมปอง สมนักพงษ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ใหญ่  โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนไทรงามพิทยาคมเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เมื่อปีการศึกษา 
2528

                ในปี  .. 2531  โรงเรียนไทรงามพิทยาคม  ได้เปิดสาขาบ้านบ่อแก้ว   ตำบลพานทอง 

อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร  และในปี พ.. 2538  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    ต่อมาโรงเรียนมีปริมาณงานและคุณภาพงานด้านการเรียนการสอน  อุปกรณ์และอาคารสถานเพิ่มขึ้น  จนได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ในปี  .. 2532

                นับถึงปัจจุบัน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม  ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานถึง  43 ปี ในพุทธศักราช  2562 
โดยมีอาคารสถานที่  ดังนี้

·       อาคารเรียน                                                               จำนวน            3        หลัง

·       อาคารโรงฝึกงาน                                                     จำนวน            2        หลัง

·       อาคารหอประชุมเอนกประสงค์                            จำนวน           1        หลัง

·       บ้านพักครู                                                                   จำนวน           8        หลัง

·       บ้านพักนักการภารโรง                                            จำนวน           3        หลัง

·       ห้องน้ำ-ห้องส้วม                                                       จำนวน           4        หลัง

              ปัจจุบันมีผู้นำในการบริหารโรงเรียนคือ ดร.บรรจบ  ภูโสดา   ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม  นายทวนชัย   ภูนคร ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม