สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน  :   ต้นไทรเหนือดอกบัว

อักษรย่อโรงเรียน  :   ท.พ.

ปรัชญาโรงเรียน   :   ปญญา   นรานํ    รตนํ

คำขวัญโรงเรียน   :   เรียนดี   มีศีลธรรม   กีฬาล้ำ  นำพัฒนา

สีประจำโรงเรียน  :   แสด น้ำเงิน

                                                                      แสด     หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา

                                                                      น้ำเงิน หมายถึง  ความขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน