วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

           วิสัยทัศน์ของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม

           วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)
  
            โรงเรียนไทรงามพิทยาคมพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้ครูและนักเรียน
มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.13 KB