วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

           พัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  รักการอ่าน  สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง