พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย /กลยุทธ์

     พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากลอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
4. พัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริการ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการมีส่วนร่วม

     เป้าประสงค์ (Goal)
 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สู่มาตรฐานสากล และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูและบุคลากรมีคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ครูมีคุณภาพในการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพพัฒนาตนเองและผู้เรียน
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้และการบริหารที่หลากหลายและมีคุณภาพ
6. โรงเรียนมีระบบคุณภาพในการบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลด้วยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย

     กลยุทธ์
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ด้านเนื้อหา ทักษะการจัดการเรียนการสอน และทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
5. ส่งเสริมและพัฒนาภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบคุณภาพหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงเรียน
 

 

 

 

 


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.04 KB