พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission) 

          โรงเรียนมุ่งมั่นจัดการศึกษา  โดยเน้นให้ผู้เรียน  ได้พัฒนาในทุกด้าน  มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  รักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดย

1.    ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน  เป็นคนดี  คนเก่ง  และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.    ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน  และใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า

3.    ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  และทักษะชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.    ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และการควบคุมคุณภาพภายใน

5.    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา

6.    พัฒนาสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุนทรียภาพ

7.    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นครูมืออาชีพ

เป้าประสงค์ (Goal)

1.    นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  รักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.    นักเรียนได้รับโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้  ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตสำนึกรับผิดชอบ  ต่อส่วนรวม  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3.    โรงเรียนยึดมั่นในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  มีโครงสร้างการบริหารและฐานข้อมูลที่เพียงพอ  มีสภาพแวดล้อมที่ดี

4.    ครูมีความรู้  ความสามารถ  ในการปฏิบัติหน้าที่  เป็นครูมืออาชีพ