คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

 

1. นายอำนวย  คชฤทธิ์                                                   ประธานกรรมการ

2. นายไพโรจน์  อิ่มอินทร์                                                 กรรมการ

3. นายเศคาริห์ยา  ม่วงมี                                                  กรรมการ

4. นายณรงค์ฤทธิ์ บำรุงอักษร กรรมการ 

5. นายโกวิทย์  วงษ์ท้วม กรรมการ

6. นายสุริโยทัย  กุลบุตร กรรมการ

7. นายประวัติ  จำปาทอง กรรมการ

8. นางสุวิมล  ภูนคร กรรมการ

9. นางบุญส่ง  กล้าสิกิจ กรรมการ

10. นายสราวุธ  พึ่งยา กรรมการ

11. นายชินวัฒน์  ผ่องใส กรรมการ

12. นางสมศรี  สุไทสงค์ กรรมการ

13.พระครูสุภัทรวชิริกิจ กรรมการ

14.พระมหาวีรชิต กรรมการ

 

15. ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.24 KB