คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน

รายชื่อสภานักเรียนปีการศึกษา  2561

1.นายภูริเดช                กลัดเชยดี            ประธาน
2.นางสาวเบญ              จมาศ ยาดํา         รองประธานคนที่ ๑
3.นายอภิวัตร               ภู่เทศ                   รองประธานคนที่ ๒
4.นางสาวสุชาดา           ปุราโน                รองประธานคนที่ ๓
5.นายสิรภวิชญ์           การะภักดี               รองประธานคนที่ ๔
6.นายโชคชัย               สุจจชารี               ปฏิคม
7.นางสาวปาณิสา          วงษาหล้า            ปฏิคม
8. นางสาวจิราวรรณ      มาลาเสติ             ผู้ช่วยปฏิคม
9.นางสาวปสุดา            ทวีจะกิจ              เจ้าหน้าที่ทะเบียน
10.นางสาวชัชฎาภรณ์    พ่วงกองนะ         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
11.นางสาวระวีณ์           มีพวง                  เหรัญญิก
12.นางสาวสุรีรัตน์         เหมารา               ผู้ช่วยเหรัญญิก
13.นางสาวธนาภา        ขนุนปัน               ประชาสัมพันธ์
14.นางสาวดาราษา       ภูศักดิ์                 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
15.นายฐิรรัฐ               ทองศาสตร์           สารวัตรนักเรียน.
16.นายกฤติธี              ไชยศรีลา             ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน
17.นายวราวุธ              ปะสังขาโย           กรรมการ
18.นายนนทพัทธ์          พุฒทองศรี         กรรมการ
19.นางสาววรนุช          สีลาเกตุ              กรรมการ
20.นายแพรทริก           เรียวชีวิต             กรรมการ
21.นายภัทรพล            คงอุทัยกุล           กรรมการ
22.นายพัทธนันท์          แพรอิ้ว               กรรมการ
23.นายนิติพงษ์            แก้วพูรย์             กรรมการ
24.นางสาวอรัญญา       สุขเทศ              กรรมการ
25.นายธีระศักดิ์           วิลัย                   ที่ปรึกษาและกรรมการ
26.นายนครินทร์           นิลาพันธ์            ที่ปรึกษาและกรรมการ
27.นายอภิวัฒน์            เพชรหิน             ที่ปรึกษาและกรรมการ
28.นายณัฐพล             มีพวง                 ที่ปรึกษาและกรรมการ
29.นางสาววศินี           นาควิสุทธิ์           ที่ปรึกษาและกรรมการ
30.นางสาวระวีณ์         มีพวง                  ที่ปรึกษาและกรรมการ
31.นางสาวกริสุญา        แสนศิริ              ที่ปรึกษาและกรรมการ
32.นางสาวสุทธิดา        โอชะ                ที่ปรึกษาและกรรมการ
33.นางสาวปริศนา        โต๊ะดอนทอง      เลขานุการ
34.นางสาวชนนิการ      นิรี                     ผู้ช่วยเลขานุการ

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.24 KB