ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียนไทรงามพิทยาคม
ณ วันที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2564
อำเภอไทรงาม  ตำบลไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1  68 73 141 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 56 77 133 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 38 84 122 4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 162 234 396 12
มัธยมศึกษาปีที่ 4 60 81 141 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 55 64 119 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 43 63 106 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 158 208 366 11
รวม 320 442 762 23
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.79 KB