ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำนวนนักเรียนไทรงามพิทยาคม
ณ วันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2565
อำเภอไทรงาม  ตำบลไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร
 
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 90 68 158 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 66 74 140 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 54 74 128 4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 210 216 426 12
มัธยมศึกษาปีที่ 4 43 94 137 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 58 80 138 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 52 63 115 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 153 237 390 12
รวม 363 453 816 24
 
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.98 KB