ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนไทรงามพิทยาคม
ณ วันที่ 10 ธันวาคม  พ.ศ. 2561
อำเภอไทรงาม  ตำบลไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 68 66 134 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 53 58 111 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 46 52 98 4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 167 176 343 12
มัธยมศึกษาปีที่ 4 31 38 69 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 38 52 90 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 35 44 79 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 104 134 238 9
รวม 271 310 581 21
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.5 KB