ปฎิทินวิชาการ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
ปฎิทินวิชาการ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินวิชาการ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
                     
  มิ.ย. - ก.ค. 2563      
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1 28 29 30 1 2 3 4   ครูเปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 1 / 2562  
2 5 6 7 8 9 10 11   ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4  
3 12 13 14 15 16 17 18   นักเรียนรับตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2562 หลักสูตร
4 19 20 21 22 23 24 25   เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ทะเบียน
5 26 27 28 29 30 31     จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษา 2561 ประกัน
                  เลือกกจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
6 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา     ส่งรูปเล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษา 2561 ประกัน
28 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ทะเบียน
                  ปีการศึกษา 2561  
                  ดำเนินการจัดทำระเบียนผลการเรียนของนักเรียน ทะเบียน
                  ที่จบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ปีการศึกษา2561  
                  รับระเบียนผลการเรียนของนักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น ทะเบียน
                  ตรวจสอบการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ทะเบียน
                  ตรวจสอบการลงทะเบียน ทะเบียน
                  ตรวจสอบการเลือกกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
                  ติดตามการเลือกกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
                  รับรายชื่อนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
                  รับสมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
                  ส่งวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 วิชาการ
                  ประกาศผลการเรียนรายบุคคล ปพ.6 ในวันประชุมผู้ปกครอง วัดผล
                     
                     
  ส.ค.-62      
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
5             1 1-10 กรอกข้อมูล student ปีการศึกษา 2562 ทะเบียน
6 2 3 4 5 6 7 8 3-4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ประกัน
7 9 10 11 12 13 14 15   ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  
8 16 17 18 19 20 21 22 3-7 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 วัดผล
9 23 24 25 26 27 28 29 10-11 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่1(นิเทศครั้งที่ 1) วิชาการ
10 30 31           10-14 ส่งแผนการจัดการเรียน(แผนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ) วิชาการ
                10-21 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 วัดผล
                10 รับรายชื่อนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลายเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม
12 วันเฉลิมพระชน พระบรมราชินี พันปีหลวง 10-14 ตรวจสอบหลักฐานการมอบตัวของนักเรียนชั้น ม.1,4 ทะเบียน
                17-21 ตรวจสอบวุฒิผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.1,4 ทะเบียน
                19-23 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  วัดผล
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  ก.ย.-62      
  อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
10     1 2 3 4 5 7-8 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง (อบจ) ครูอุปถัม
11 6 7 8 9 10 11 12 8-12 ส่งไขข้อสอบกลางภาค วัดผล
12 13 14 15 16 17 18 19 17-19 ส่งซองข้อสอบสมบูรณ์ วัดผล
13 20 21 22 23 24 25 26 22-24 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วัดผล
14 27 28 30         3-31 เตรียมเอกสารรอรับการประเมินระบบประกัน 8 องค์ประกอบ ประกัน
                8-12 นักเรียนยื่นคำร้องดำเนินการเรียนซ้ำ1/2562 วัดผล
                     
                     
                     
                     
                     
  ต.ค.-62      
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
14         1 2 3 1-2 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2   
15 4 5 6 7 8 9 10 1-31 นิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 2 งานนิเทศ
16 11 12 13 14 15 16 17 1-31 เตรียมเอกสารรอรับการประเมินระบบประกัน 8 องค์ประกอบ ประกัน
17 18 19 20 21 22 23 24 31ก.ค-11 นักเรียนดำเนินการเรียนซ้ำ1/2562 วัดผล
18 25 26 27 28 29 30 31      
                     
13 วันเสด็จสวรรคต ร.9          
23 วันปิยมหาราช              
                     
                     
                     
  พ.ย.-62      
สัปดาห์ อา พฤ วันที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
19 1 2 3 4 5 6 7 4-8 ดำเนินการลงทะเบียน Book mark ทะเบียน
20 8 9 10 11 12 13 14 2-6 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60-80% วัดผล
  15 16 17 18 19 20 21 10 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค วัดผล
  22 23 24 25 26 27 28 16-20 ส่งข้อสอบอัดสำเนา วัดผล
  29 30           23-24 ส่งซองข้อสอบสมบูรณ์ วัดผล
                20 รับข้อมูลเพื่อดำเนินการลงทะเบียน Book mark ครูทุกท่าน
                18-22 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ วัดผล
                25-27 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วัดผล
                2 ส่งปพ.5 /Book mark วัดผล
                2 ส่งสมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรมชุมนุม
                3-6 จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร
                     

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.96 KB