ค่านิยม / อัตลักษณ์ โรงเรียน
ค่านิยม / อัตลักษณ์ โรงเรียน
ค่านิยมโรงเรียน
S = Sufficiency economy (เศรษฐกิจพอเพียง)
A = Active Leaning (การเรียนรู้เน้นการปฏิบัติ๗
I = Iicom Support (ส่งเสริมอาชีพ)
N = Network (มีเครือข่าย)
G = Good (คุณธรรม จริยธรรม)
A = Aim (มุ่มความสำเร็จ)
M = Management (การบริหาร)
 
อัตลักษณ์โรงเรียน
อ่อนน้อม ถ่อมต้น
 
 เอกลักษณ์โรงเรียน
มีวินัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 11.9 KB