ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สถิติจำนวนนักเรียน 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 67
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปี 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 63
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปี 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.5 KB 46
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปี 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.5 KB 55
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปี 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112 KB 54
รายชื่อนักเรียน ม.5 ปี 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 55
รายชื่อนักเรียน ม.6 ปี 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.5 KB 52
SAR ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 34
11 บทที่ 5 ตารางสรุปงบประมาณ โครงการ กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษา (48-56) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 174.5 KB 100
10 บทที่ 4 ตาราง 2 งบประมาณแยกตามกลยุทธ์ (37-47) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.5 KB 96
09 บทที่ 4 ตาราง 1 งบประมาณแยกตามกลุ่มงาน (31-36) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 99 KB 96
08 บทที่ 3 การบริหารงบประมาณและโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 132.56 KB 97
07 บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 214.29 KB 96
06 แผนบทที่ 1(7-20) Word Document ขนาดไฟล์ 703 KB 99
05 นโยบาย สพม. 41 ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 122.42 KB 94
04 นโยบาย สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 115.45 KB 96
03 ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 41.56 KB 98
02 คำนำ-สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 41.3 KB 96
รายชื่อนักเรียน ม.6 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.5 KB 102
รายชื่อนักเรียน ม.5 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.5 KB 103
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 104
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.5 KB 105
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.5 KB 106
รายชื่อนักเรียน ม. 1 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 107.5 KB 105
ปกรายงานผลการดำเนินโครงการฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.86 KB 111
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 955.53 KB 109
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 84.43 KB 106
ค่าเป้าหมายปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 80.12 KB 104
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.82 KB 124
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 121
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.94 KB 48190
แต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 103.25 KB 48479
ประกาศโรงเรียนไทรงามพิทยาคม เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 74.67 KB 48383
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน Word Document ขนาดไฟล์ 69.2 KB 48416
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 48411
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.5 KB 48387
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 48498
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.5 KB 48592
รายชื่อนักเรียน ม.5 ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 48597
รายชื่อนักเรียน ม.6 ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 48197
สถิติจำนวนนักเรียน 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 48529
16.กลุ่มสาระการเรียนรู้งานห้องสมุด-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.55 KB 48226
15.กลุ่มสาระการเรียนรู้งานแนะแนว-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.28 KB 48336
14.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.82 KB 48322
13.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.37 KB 48216
12.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.98 KB 48452
11.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.02 KB 48490
10.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.62 KB 48344
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.27 KB 48187
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.45 KB 48213
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.25 KB 48365
6.กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.01 KB 48496
5.กลุ่มบริหารงานบุคคล-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.13 KB 48446
4.กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.61 KB 48276
3.กลุ่มบริหารงบประมาณและการวางแผน-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.35 KB 48415
2.กลุ่มบริหารงานวิขาการงบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.02 KB 48391
1.สรุปยอดจัดสรรงบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.99 KB 48275
ค่าเป้าหมายงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 62.91 KB 48552
ค่าเป้าหมาย 8 กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 45.79 KB 48461
รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม(PORD MODEL) Word Document ขนาดไฟล์ 14.42 KB 48590
แบบติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 42.73 KB 48405
แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 17.25 KB 48512
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report) Word Document ขนาดไฟล์ 318.5 KB 48476
คู่มือประเมินงานประกันคุณภาพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 288.9 KB 48611
แบบขอดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 48392
สถิติจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 48366
รายชื่อนักเรียน ม. 6 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 48508
รายชื่อนักเรียน ม. 5 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54 KB 48324
รายชื่อนักเรียน ม. 4 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 48336
รายชื่อนักเรียน ม. 3 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 48239
รายชื่อนักเรียน ม. 2 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.5 KB 48603
รายชื่อนักเรียน ม. 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 48486
ตัวอย่างปกวิจัยในชั้นเรียน 62 48207
ตัวอย่างปกแผนการจัดการเรียนรู้ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 681.47 KB 48597
ปกวิจัยในชั้นเรียน 62 48446
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 479.21 KB 48266
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 408.64 KB 48279
ฟอร์มโครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 22.04 KB 48603
แนวทางเขียนแผน ร.ร.ไทรงามพิทยาคม 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 136.55 KB 48557
PLC RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 48609
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 48344
แบบประเมินโครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.36 KB 48328
ข้อมูลรายบุคคล งานสารสนเทศมัธยมศึกษา (SESA) Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 48250
โปรแกรมประเมินประสิทธภาพประสิทธิผลข้าราชการครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.66 KB 48561
บันทึกข้อความไปราชการ (คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 48548
โปรแกรม L Teacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 48422
PowerPoint LTeacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 48527
ตัวอย่างการบันทึก LTeacher ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.39 MB 48574
แบบ วฐ 1-3 ปรับปรุง สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 48252
คูมือการประเมินวิทยะฐานะ ต่ำแหน่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 48383
ฟอร์มเอกสารแบบสัญญายืมเงิน(คูปองครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.5 KB 48187
ฟอร์มแบบสัญญายืมเงิน แบบ 8500 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41 KB 48242
ฟอร์มบันทึกข้อความไปราชการ(คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48238
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 58.06 KB 48326
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.22 KB 48362
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.63 KB 48312
รายชื่อนักเรียนปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.17 KB 48396
ปพ. 5 ลูกเสือ-เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.51 KB 48249
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 157.99 KB 48260
แผนบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ ปี 58 48493
รายชื่อนักเรียน ปี 2557 48478
รายชื่อนักเรียน ปี 2556 48580
สรุปโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 48338
บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 48191
แบบประเมินการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104.93 KB 48788
แนวทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.05 KB 49003
แบบสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 48567
ตัวชี้วัด การอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 48523
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 48533
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.48 KB 48597
สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 57 Word Document ขนาดไฟล์ 55.69 KB 48645
แบบบันทึกครูประจำชั้น 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.48 KB 48419
เล่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.57 KB 48439
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.41 KB 48514
วผ. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 48370
วผ. 5 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 48343
วผ. 4 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48475
วผ. 3 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48577
วผ. 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 48164
แบบ ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.69 KB 48254
แนวปฏิบัติสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 48566
ตัวอย่างแบบข้อสอบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 48351
เอกสารงานวัดผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 310.34 KB 48271