ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.82 KB 8
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 8
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.5 KB 18
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 12
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 13
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75 KB 10
รายชื่อนักเรียน ม.5 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.5 KB 10
รายชื่อนักเรียน ม.6 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.5 KB 14
สถิตินักเรียน ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 10
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.94 KB 48083
แต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 103.25 KB 48377
ประกาศโรงเรียนไทรงามพิทยาคม เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 74.67 KB 48285
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน Word Document ขนาดไฟล์ 69.2 KB 48317
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 48308
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.5 KB 48287
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 48396
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.5 KB 48494
รายชื่อนักเรียน ม.5 ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 48497
รายชื่อนักเรียน ม.6 ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 48096
สถิติจำนวนนักเรียน 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 48426
16.กลุ่มสาระการเรียนรู้งานห้องสมุด-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.55 KB 48126
15.กลุ่มสาระการเรียนรู้งานแนะแนว-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.28 KB 48239
14.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.82 KB 48222
13.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.37 KB 48117
12.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.98 KB 48352
11.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.02 KB 48391
10.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.62 KB 48245
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.27 KB 48088
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.45 KB 48116
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.25 KB 48267
6.กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.01 KB 48394
5.กลุ่มบริหารงานบุคคล-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.13 KB 48345
4.กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.61 KB 48177
3.กลุ่มบริหารงบประมาณและการวางแผน-งบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.35 KB 48316
2.กลุ่มบริหารงานวิขาการงบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.02 KB 48292
1.สรุปยอดจัดสรรงบประมาณ-ปี-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.99 KB 48178
ค่าเป้าหมายงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 62.91 KB 48449
ค่าเป้าหมาย 8 กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 45.79 KB 48356
รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม(PORD MODEL) Word Document ขนาดไฟล์ 14.42 KB 48485
แบบติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 42.73 KB 48301
แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 17.25 KB 48410
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report) Word Document ขนาดไฟล์ 318.5 KB 48368
คู่มือประเมินงานประกันคุณภาพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 288.9 KB 48507
แบบขอดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 48288
สถิติจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 48266
รายชื่อนักเรียน ม. 6 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 48411
รายชื่อนักเรียน ม. 5 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54 KB 48224
รายชื่อนักเรียน ม. 4 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 48238
รายชื่อนักเรียน ม. 3 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 48142
รายชื่อนักเรียน ม. 2 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.5 KB 48505
รายชื่อนักเรียน ม. 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 48388
ตัวอย่างปกวิจัยในชั้นเรียน 62 48105
ตัวอย่างปกแผนการจัดการเรียนรู้ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 681.47 KB 48494
ปกวิจัยในชั้นเรียน 62 48343
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 479.21 KB 48158
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 408.64 KB 48177
ฟอร์มโครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 22.04 KB 48505
แนวทางเขียนแผน ร.ร.ไทรงามพิทยาคม 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 136.55 KB 48456
PLC RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 48491
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 48238
แบบประเมินโครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.36 KB 48228
ข้อมูลรายบุคคล งานสารสนเทศมัธยมศึกษา (SESA) Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 48152
โปรแกรมประเมินประสิทธภาพประสิทธิผลข้าราชการครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.66 KB 48462
บันทึกข้อความไปราชการ (คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 48448
โปรแกรม L Teacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 48324
PowerPoint LTeacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 48431
ตัวอย่างการบันทึก LTeacher ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.39 MB 48476
แบบ วฐ 1-3 ปรับปรุง สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 48154
คูมือการประเมินวิทยะฐานะ ต่ำแหน่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 48287
ฟอร์มเอกสารแบบสัญญายืมเงิน(คูปองครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.5 KB 48092
ฟอร์มแบบสัญญายืมเงิน แบบ 8500 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41 KB 48146
ฟอร์มบันทึกข้อความไปราชการ(คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48140
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 58.06 KB 48228
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.22 KB 48265
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.63 KB 48208
รายชื่อนักเรียนปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.17 KB 48300
ปพ. 5 ลูกเสือ-เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.51 KB 48144
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 157.99 KB 48164
แผนบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ ปี 58 48392
รายชื่อนักเรียน ปี 2557 48383
รายชื่อนักเรียน ปี 2556 48484
สรุปโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 48238
บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 48090
แบบประเมินการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104.93 KB 48559
แนวทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.05 KB 48875
แบบสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 48428
ตัวชี้วัด การอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 48395
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 48416
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.48 KB 48449
สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 57 Word Document ขนาดไฟล์ 55.69 KB 48528
แบบบันทึกครูประจำชั้น 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.48 KB 48310
เล่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.57 KB 48307
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.41 KB 48412
วผ. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 48268
วผ. 5 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 48244
วผ. 4 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48379
วผ. 3 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48480
วผ. 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 48063
แบบ ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.69 KB 48148
แนวปฏิบัติสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 48468
ตัวอย่างแบบข้อสอบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 48241
เอกสารงานวัดผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 310.34 KB 48163