ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟอร์มโครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 22.04 KB 44
แนวทางเขียนแผน ร.ร.ไทรงามพิทยาคม 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 136.55 KB 49
PLC RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 81
logbook เวอร์ชั่น 7 ต.ค. RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.19 MB 26
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 36
แบบกรอก Logbook เวอร์ชั่นใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.14 MB 52
แบบประเมินโครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.36 KB 45
ข้อมูลรายบุคคล งานสารสนเทศมัธยมศึกษา (SESA) Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 36
โปรแกรมประเมินประสิทธภาพประสิทธิผลข้าราชการครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.66 KB 55
บันทึกข้อความไปราชการ (คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 22
โปรแกรม L Teacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 44
PowerPoint LTeacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 42
ตัวอย่างการบันทึก LTeacher ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.39 MB 39
แบบ วฐ 1-3 ปรับปรุง สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 24
คูมือการประเมินวิทยะฐานะ ต่ำแหน่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 32
ฟอร์มเอกสารแบบสัญญายืมเงิน(คูปองครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.5 KB 46
ฟอร์มแบบสัญญายืมเงิน แบบ 8500 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41 KB 43
ฟอร์มบันทึกข้อความไปราชการ(คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 58.06 KB 119
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.22 KB 152
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.63 KB 233
รายชื่อนักเรียนปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.17 KB 212
ปพ. 5 ลูกเสือ-เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.51 KB 133
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 157.99 KB 113
แผนบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ ปี 58 164
รายชื่อนักเรียน ปี 2557 124
รายชื่อนักเรียน ปี 2556 118
สรุปโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 130
บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 110
แบบประเมินการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104.93 KB 800
แนวทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.05 KB 351
แบบสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 451
ตัวชี้วัด การอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 414
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 504
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.48 KB 709
สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 57 Word Document ขนาดไฟล์ 55.69 KB 1290
แบบบันทึกครูประจำชั้น 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.48 KB 283
เล่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.57 KB 679
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.41 KB 397
วผ. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 172
วผ. 5 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 163
วผ. 4 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 143
วผ. 3 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 148
วผ. 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 197
แบบ ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.69 KB 392
แนวปฏิบัติสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 260
ตัวอย่างแบบข้อสอบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 269
เอกสารงานวัดผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 310.34 KB 261