ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 6
สถิติจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 56
รายชื่อนักเรียน ม. 6 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 53
รายชื่อนักเรียน ม. 5 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54 KB 48
รายชื่อนักเรียน ม. 4 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 47
รายชื่อนักเรียน ม. 3 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 58
รายชื่อนักเรียน ม. 2 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.5 KB 59
รายชื่อนักเรียน ม. 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 58
ตัวอย่างปกวิจัยในชั้นเรียน 62 73
ตัวอย่างปกแผนการจัดการเรียนรู้ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 681.47 KB 68
ปกวิจัยในชั้นเรียน 62 47
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 479.21 KB 82
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 408.64 KB 48
ฟอร์มโครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 22.04 KB 106
แนวทางเขียนแผน ร.ร.ไทรงามพิทยาคม 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 136.55 KB 109
PLC RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 199
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 118
แบบประเมินโครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.36 KB 136
ข้อมูลรายบุคคล งานสารสนเทศมัธยมศึกษา (SESA) Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 102
โปรแกรมประเมินประสิทธภาพประสิทธิผลข้าราชการครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.66 KB 123
บันทึกข้อความไปราชการ (คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 71
โปรแกรม L Teacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 94
PowerPoint LTeacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 92
ตัวอย่างการบันทึก LTeacher ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.39 MB 92
แบบ วฐ 1-3 ปรับปรุง สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 76
คูมือการประเมินวิทยะฐานะ ต่ำแหน่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 76
ฟอร์มเอกสารแบบสัญญายืมเงิน(คูปองครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.5 KB 87
ฟอร์มแบบสัญญายืมเงิน แบบ 8500 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41 KB 83
ฟอร์มบันทึกข้อความไปราชการ(คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 93
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 58.06 KB 168
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.22 KB 206
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.63 KB 344
รายชื่อนักเรียนปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.17 KB 252
ปพ. 5 ลูกเสือ-เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.51 KB 189
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 157.99 KB 153
แผนบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ ปี 58 221
รายชื่อนักเรียน ปี 2557 165
รายชื่อนักเรียน ปี 2556 158
สรุปโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 181
บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 158
แบบประเมินการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104.93 KB 1317
แนวทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.05 KB 634
แบบสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 654
ตัวชี้วัด การอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 653
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 803
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.48 KB 1192
สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 57 Word Document ขนาดไฟล์ 55.69 KB 1575
แบบบันทึกครูประจำชั้น 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.48 KB 392
เล่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.57 KB 825
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.41 KB 452
วผ. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 228
วผ. 5 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 205
วผ. 4 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 177
วผ. 3 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 191
วผ. 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 233
แบบ ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.69 KB 474
แนวปฏิบัติสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 305
ตัวอย่างแบบข้อสอบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 376
เอกสารงานวัดผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 310.34 KB 363