ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 58.06 KB 11
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.22 KB 123
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.63 KB 120
รายชื่อนักเรียนปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.17 KB 181
ปพ. 5 ลูกเสือ-เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.51 KB 99
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 157.99 KB 89
แผนบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ ปี 58 128
รายชื่อนักเรียน ปี 2557 103
รายชื่อนักเรียน ปี 2556 85
สรุปโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 101
บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 80
แบบประเมินการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104.93 KB 519
แนวทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.05 KB 220
แบบสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 316
ตัวชี้วัด การอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 260
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 332
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.48 KB 403
สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 57 Word Document ขนาดไฟล์ 55.69 KB 871
แบบบันทึกครูประจำชั้น 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.48 KB 225
เล่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.57 KB 575
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.41 KB 348
วผ. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 137
วผ. 5 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 135
วผ. 4 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 125
วผ. 3 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 127
วผ. 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 160
แบบ ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.69 KB 330
แนวปฏิบัติสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 226
ตัวอย่างแบบข้อสอบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 201
เอกสารงานวัดผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 310.34 KB 203