ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือประเมินงานประกันคุณภาพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 288.9 KB 81
ประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 53.01 KB 65
แบบขอดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 55
สถิติจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 73
รายชื่อนักเรียน ม. 6 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 73
รายชื่อนักเรียน ม. 5 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54 KB 72
รายชื่อนักเรียน ม. 4 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 68
รายชื่อนักเรียน ม. 3 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 81
รายชื่อนักเรียน ม. 2 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.5 KB 103
รายชื่อนักเรียน ม. 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 81
ตัวอย่างปกวิจัยในชั้นเรียน 62 139
ตัวอย่างปกแผนการจัดการเรียนรู้ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 681.47 KB 145
ปกวิจัยในชั้นเรียน 62 96
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 479.21 KB 158
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 408.64 KB 92
ฟอร์มโครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 22.04 KB 138
แนวทางเขียนแผน ร.ร.ไทรงามพิทยาคม 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 136.55 KB 142
PLC RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 288
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 185
แบบประเมินโครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.36 KB 215
ข้อมูลรายบุคคล งานสารสนเทศมัธยมศึกษา (SESA) Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 133
โปรแกรมประเมินประสิทธภาพประสิทธิผลข้าราชการครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.66 KB 170
บันทึกข้อความไปราชการ (คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 83
โปรแกรม L Teacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 112
PowerPoint LTeacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 108
ตัวอย่างการบันทึก LTeacher ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.39 MB 108
แบบ วฐ 1-3 ปรับปรุง สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 93
คูมือการประเมินวิทยะฐานะ ต่ำแหน่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 89
ฟอร์มเอกสารแบบสัญญายืมเงิน(คูปองครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.5 KB 96
ฟอร์มแบบสัญญายืมเงิน แบบ 8500 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41 KB 99
ฟอร์มบันทึกข้อความไปราชการ(คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 105
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 58.06 KB 180
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.22 KB 215
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.63 KB 416
รายชื่อนักเรียนปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.17 KB 261
ปพ. 5 ลูกเสือ-เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.51 KB 228
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 157.99 KB 166
แผนบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ ปี 58 249
รายชื่อนักเรียน ปี 2557 175
รายชื่อนักเรียน ปี 2556 168
สรุปโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 207
บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 174
แบบประเมินการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104.93 KB 2048
แนวทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.05 KB 955
แบบสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 1008
ตัวชี้วัด การอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 967
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 1002
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.48 KB 1611
สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 57 Word Document ขนาดไฟล์ 55.69 KB 1703
แบบบันทึกครูประจำชั้น 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.48 KB 464
เล่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.57 KB 1050
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.41 KB 478
วผ. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 247
วผ. 5 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 219
วผ. 4 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 190
วผ. 3 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 207
วผ. 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 245
แบบ ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.69 KB 528
แนวปฏิบัติสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 326
ตัวอย่างแบบข้อสอบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 448
เอกสารงานวัดผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 310.34 KB 443