ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สถิติจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 0
รายชื่อนักเรียน ม. 6 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 1
รายชื่อนักเรียน ม. 5 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54 KB 1
รายชื่อนักเรียน ม. 4 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 1
รายชื่อนักเรียน ม. 3 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 3
รายชื่อนักเรียน ม. 2 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.5 KB 2
รายชื่อนักเรียน ม. 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 1
ตัวอย่างปกวิจัยในชั้นเรียน 62 8
ตัวอย่างปกแผนการจัดการเรียนรู้ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 681.47 KB 9
ปกวิจัยในชั้นเรียน 62 5
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 479.21 KB 9
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 408.64 KB 7
ฟอร์มโครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 22.04 KB 56
แนวทางเขียนแผน ร.ร.ไทรงามพิทยาคม 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 136.55 KB 63
PLC RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 96
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 55
แบบประเมินโครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.36 KB 62
ข้อมูลรายบุคคล งานสารสนเทศมัธยมศึกษา (SESA) Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 49
โปรแกรมประเมินประสิทธภาพประสิทธิผลข้าราชการครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.66 KB 73
บันทึกข้อความไปราชการ (คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 34
โปรแกรม L Teacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 55
PowerPoint LTeacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 54
ตัวอย่างการบันทึก LTeacher ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.39 MB 54
แบบ วฐ 1-3 ปรับปรุง สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 40
คูมือการประเมินวิทยะฐานะ ต่ำแหน่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 43
ฟอร์มเอกสารแบบสัญญายืมเงิน(คูปองครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.5 KB 57
ฟอร์มแบบสัญญายืมเงิน แบบ 8500 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41 KB 54
ฟอร์มบันทึกข้อความไปราชการ(คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 61
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 58.06 KB 136
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.22 KB 170
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.63 KB 265
รายชื่อนักเรียนปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.17 KB 225
ปพ. 5 ลูกเสือ-เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.51 KB 144
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 157.99 KB 125
แผนบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ ปี 58 176
รายชื่อนักเรียน ปี 2557 135
รายชื่อนักเรียน ปี 2556 131
สรุปโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 142
บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 121
แบบประเมินการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104.93 KB 882
แนวทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.05 KB 394
แบบสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 486
ตัวชี้วัด การอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 450
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 540
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.48 KB 774
สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 57 Word Document ขนาดไฟล์ 55.69 KB 1408
แบบบันทึกครูประจำชั้น 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.48 KB 307
เล่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.57 KB 705
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.41 KB 412
วผ. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 185
วผ. 5 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 176
วผ. 4 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 156
วผ. 3 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 160
วผ. 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 208
แบบ ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.69 KB 418
แนวปฏิบัติสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 273
ตัวอย่างแบบข้อสอบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 293
เอกสารงานวัดผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 310.34 KB 289