ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
PLC RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 17
logbook เวอร์ชั่น 7 ต.ค. RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.19 MB 5
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 11
แบบกรอก Logbook เวอร์ชั่นใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.14 MB 36
แบบประเมินโครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.36 KB 18
ข้อมูลรายบุคคล งานสารสนเทศมัธยมศึกษา (SESA) Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 15
โปรแกรมประเมินประสิทธภาพประสิทธิผลข้าราชการครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.66 KB 28
บันทึกข้อความไปราชการ (คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 9
โปรแกรม L Teacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 29
PowerPoint LTeacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 22
ตัวอย่างการบันทึก LTeacher ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.39 MB 22
แบบ วฐ 1-3 ปรับปรุง สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 13
คูมือการประเมินวิทยะฐานะ ต่ำแหน่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 18
ฟอร์มเอกสารแบบสัญญายืมเงิน(คูปองครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.5 KB 34
ฟอร์มแบบสัญญายืมเงิน แบบ 8500 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41 KB 32
ฟอร์มบันทึกข้อความไปราชการ(คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 31
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 58.06 KB 57
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.22 KB 134
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.63 KB 191
รายชื่อนักเรียนปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.17 KB 197
ปพ. 5 ลูกเสือ-เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.51 KB 113
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 157.99 KB 103
แผนบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ ปี 58 150
รายชื่อนักเรียน ปี 2557 114
รายชื่อนักเรียน ปี 2556 110
สรุปโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 114
บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 91
แบบประเมินการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104.93 KB 608
แนวทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.05 KB 261
แบบสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 350
ตัวชี้วัด การอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 320
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 380
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.48 KB 496
สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 57 Word Document ขนาดไฟล์ 55.69 KB 1044
แบบบันทึกครูประจำชั้น 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.48 KB 246
เล่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.57 KB 612
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.41 KB 364
วผ. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 153
วผ. 5 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 151
วผ. 4 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 134
วผ. 3 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 137
วผ. 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 173
แบบ ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.69 KB 356
แนวปฏิบัติสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 240
ตัวอย่างแบบข้อสอบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 224
เอกสารงานวัดผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 310.34 KB 225