ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความไปราชการ (คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 1
โปรแกรม L Teacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 10
PowerPoint LTeacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 7
ตัวอย่างการบันทึก LTeacher ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.39 MB 6
แบบ วฐ 1-3 ปรับปรุง สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 7
คูมือการประเมินวิทยะฐานะ ต่ำแหน่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 13
ฟอร์มเอกสารแบบสัญญายืมเงิน(คูปองครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.5 KB 26
ฟอร์มแบบสัญญายืมเงิน แบบ 8500 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41 KB 24
ฟอร์มบันทึกข้อความไปราชการ(คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 21
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 58.06 KB 24
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.22 KB 128
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.63 KB 146
รายชื่อนักเรียนปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.17 KB 187
ปพ. 5 ลูกเสือ-เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.51 KB 104
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 157.99 KB 99
แผนบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ ปี 58 142
รายชื่อนักเรียน ปี 2557 109
รายชื่อนักเรียน ปี 2556 103
สรุปโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 108
บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 86
แบบประเมินการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104.93 KB 553
แนวทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.05 KB 239
แบบสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 333
ตัวชี้วัด การอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 281
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 348
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.48 KB 433
สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 57 Word Document ขนาดไฟล์ 55.69 KB 968
แบบบันทึกครูประจำชั้น 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.48 KB 233
เล่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.57 KB 591
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.41 KB 353
วผ. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 142
วผ. 5 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 142
วผ. 4 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 127
วผ. 3 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 131
วผ. 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 167
แบบ ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.69 KB 338
แนวปฏิบัติสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 230
ตัวอย่างแบบข้อสอบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 208
เอกสารงานวัดผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 310.34 KB 212