ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สถิติจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 32
รายชื่อนักเรียน ม. 6 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 33
รายชื่อนักเรียน ม. 5 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54 KB 29
รายชื่อนักเรียน ม. 4 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 28
รายชื่อนักเรียน ม. 3 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 27
รายชื่อนักเรียน ม. 2 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.5 KB 32
รายชื่อนักเรียน ม. 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 30
ตัวอย่างปกวิจัยในชั้นเรียน 62 42
ตัวอย่างปกแผนการจัดการเรียนรู้ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 681.47 KB 47
ปกวิจัยในชั้นเรียน 62 30
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 479.21 KB 44
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 408.64 KB 33
ฟอร์มโครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 22.04 KB 81
แนวทางเขียนแผน ร.ร.ไทรงามพิทยาคม 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 136.55 KB 92
PLC RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 144
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 88
แบบประเมินโครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.36 KB 95
ข้อมูลรายบุคคล งานสารสนเทศมัธยมศึกษา (SESA) Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 78
โปรแกรมประเมินประสิทธภาพประสิทธิผลข้าราชการครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.66 KB 99
บันทึกข้อความไปราชการ (คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 55
โปรแกรม L Teacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 75
PowerPoint LTeacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 75
ตัวอย่างการบันทึก LTeacher ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.39 MB 75
แบบ วฐ 1-3 ปรับปรุง สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 64
คูมือการประเมินวิทยะฐานะ ต่ำแหน่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 64
ฟอร์มเอกสารแบบสัญญายืมเงิน(คูปองครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.5 KB 74
ฟอร์มแบบสัญญายืมเงิน แบบ 8500 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41 KB 72
ฟอร์มบันทึกข้อความไปราชการ(คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 83
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 58.06 KB 158
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.22 KB 194
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.63 KB 300
รายชื่อนักเรียนปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.17 KB 245
ปพ. 5 ลูกเสือ-เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.51 KB 169
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 157.99 KB 144
แผนบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ ปี 58 202
รายชื่อนักเรียน ปี 2557 153
รายชื่อนักเรียน ปี 2556 149
สรุปโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 165
บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 144
แบบประเมินการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104.93 KB 1054
แนวทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.05 KB 487
แบบสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 552
ตัวชี้วัด การอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 536
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 637
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.48 KB 939
สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 57 Word Document ขนาดไฟล์ 55.69 KB 1472
แบบบันทึกครูประจำชั้น 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.48 KB 352
เล่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.57 KB 759
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.41 KB 437
วผ. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 209
วผ. 5 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 195
วผ. 4 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 172
วผ. 3 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 182
วผ. 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 225
แบบ ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.69 KB 451
แนวปฏิบัติสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 296
ตัวอย่างแบบข้อสอบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 333
เอกสารงานวัดผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 310.34 KB 327