ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.22 KB 82
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.63 KB 77
รายชื่อนักเรียนปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.17 KB 166
ปพ. 5 ลูกเสือ-เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.51 KB 69
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 157.99 KB 77
แผนบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ ปี 58 97
รายชื่อนักเรียน ปี 2557 90
รายชื่อนักเรียน ปี 2556 70
สรุปโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 84
บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 66
แบบประเมินการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104.93 KB 425
แนวทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.05 KB 184
แบบสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 263
ตัวชี้วัด การอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 217
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 277
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.48 KB 345
สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 57 Word Document ขนาดไฟล์ 55.69 KB 706
แบบบันทึกครูประจำชั้น 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.48 KB 197
เล่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.57 KB 538
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.41 KB 328
วผ. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 118
วผ. 5 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 116
วผ. 4 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 110
วผ. 3 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 107
วผ. 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 148
แบบ ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.69 KB 303
แนวปฏิบัติสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 212
ตัวอย่างแบบข้อสอบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 170
เอกสารงานวัดผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 310.34 KB 177