ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.22 KB 94
แบบสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.63 KB 84
รายชื่อนักเรียนปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.17 KB 168
ปพ. 5 ลูกเสือ-เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.51 KB 71
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 157.99 KB 79
แผนบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ ปี 58 106
รายชื่อนักเรียน ปี 2557 94
รายชื่อนักเรียน ปี 2556 74
สรุปโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 88
บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 68
แบบประเมินการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104.93 KB 439
แนวทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.05 KB 189
แบบสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 273
ตัวชี้วัด การอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 227
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ปลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 296
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคระห์ และเขียน ม.ต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.48 KB 357
สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 57 Word Document ขนาดไฟล์ 55.69 KB 716
แบบบันทึกครูประจำชั้น 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.48 KB 200
เล่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.57 KB 543
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.41 KB 332
วผ. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 123
วผ. 5 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 119
วผ. 4 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 114
วผ. 3 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 111
วผ. 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 150
แบบ ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.69 KB 307
แนวปฏิบัติสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 214
ตัวอย่างแบบข้อสอบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 175
เอกสารงานวัดผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 310.34 KB 184