ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน