ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจบ ภูโสดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561