สวนพฤกษสาสตร์ในโรงเรียน
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่