คณะผู้บริหาร

นายทวนชัย ภูนคร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา