ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกสอน

นายภานุวัฒณ์ วงษ์เดือน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายมีชัย ทั่งหิรัญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายกนกพล โตมาปา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายนิกร แทนลา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวสิริวรรณ หมั้นเขตวิทย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาววาสนา ไทยพ่วง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวภัสราภรณ์ บัวเขียว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวสุกัญญา นาลอย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวจินตหรา จันทรบุตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวอังสุมา คำโชติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวกชพร ชูอินธิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวดวงกมล สีทา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ