กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชนินทร นุวัตดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางทองสุก ศิลปศาสตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายนพัฒกรณ์ พรมอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายราเชนทร์ เขตวิทย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4