กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชนินทร นุวัตดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณัฐธิดา ยอดเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายนพัฒกรณ์ พรมอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปนัดดา มั่นคง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4