กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชนินทร นุวัตดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางทองสุก ศิลปศาสตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวณัฐธิดา ยอดเพชร
ครู คศ.2

นายนพัฒกรณ์ พรมอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3