ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทองสุก ศิลปศาสตร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววิลาวรรณ คงสิบ
ครู คศ.2

นางสาวภัทรศยา แดงชาวนา
ครู คศ.2

นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน์
ครู คศ.1