กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรหทัย คงสิบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางศมนวรรณ ทองสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายวีรหาญ รัตนวีรพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายวิโรจน์ ปิติพืช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศรุตยา บุญอินทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3