กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกิรพัฒน์ บรรพตธรรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางศมนวรรณ ทองสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพรหทัย คงสิบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายวีรหาญ รัตนวีรพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายวิโรจน์ ปิติพืช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3