ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสายชล โอชะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศมนวรรณ ทองสง
ครู คศ.3

นางสาวพรหทัย คงสิบ
ครู คศ.3

นายวีรหาญ รัตนวีรพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายกิรพัฒน์ บรรพตธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายวิโรจน์ ปิติพืช
ครู คศ.2