ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางธนรัตน์ ปิติพืช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมลทริญา สุจจะชารี
ครู คศ.2

นางสาวเนตรนภา ไถวฤทธิ์
ครู คศ.3

นายนนทพัทธ์ กุลฉิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิศารัตน์ วัชรพิบูลย์
ครู คศ.2

นางสาวสายยนต์ สีมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2