กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนนทพัทธ์ กุลฉิม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวมลทริญา สุจจะชารี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางธนรัตน์ ปิติพืช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนิศารัตน์ วัชรพิบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสายยนต์ สีมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุจิตรา แสงเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวันพเด็จ โมทะนี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววนิดา ยอดฉัตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกุลนิษฐ์ ทิพย์วังเมฆ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1