ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธนรัตน์ ปิติพืช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเนตรนภา ไถวฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายนนทพัทธ์ กุลฉิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสายยนต์ สีมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวมลทริญา สุจจะชารี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนิศารัตน์ วัชรพิบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุจิตรา แสงเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายวันพเด็จ โมทะนี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววนิดา ยอดฉัตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3