กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมลทริญา สุจจะชารี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายนนทพัทธ์ กุลฉิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางธนรัตน์ ปิติพืช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนิศารัตน์ วัชรพิบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสายยนต์ สีมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

สุจิตรา แสงเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายวันพเด็จ โมทะนี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววนิดา ยอดฉัตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกุลนิษฐ์ ทิพย์วังเมฆ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1