กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสินีนาถ แพทย์จันลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายณัฐวุฒิ ขันอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางจันจิรา ฝั้นสาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1