ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิเชียร แสนซื่อ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมาน ปลั่งกลาง
ครู คศ.3

นางสาวแสงเดือน ทองดอนแฝง
ครู คศ.1

พัชริดา เกิดแสง
ครู คศ.1

จันจิรา จูด้วง
ครูอัตราจ้าง