กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางแสงเดือน ทองดอนแฝง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสินีนาถ แพทย์จันลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายณัฐวุฒิ ขันอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางจันจิรา ฝั้นสาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1