กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอุปถัม ปาณะกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายณัฐวุฒิ ศรลัมภ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3