กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอุปถัม ปาณะกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศศินันท์ ประมูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายณัฐวุฒิ ศรลัมภ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3