ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุปถัม ปาณะกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนเรศ อินถึก
พนักงานราชการ