ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุวิมล ภูนคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปิติวัฒน์ ชูชื่น
พนักงานราชการ

นายขรรชัย สารนอก
ครูอัตราจ้าง

นายณรงค์เดช มาลัย
ครูอัตราจ้าง