กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุวิมล ภูนคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางดวงมณี พิลึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายปิติวัฒน์ ชูชื่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4