ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุวิมล ภูนคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปิติวัฒน์ ชูชื่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายณรงค์เดช มาลัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4