ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุวิมล ภูนคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปวีณา เหน่งแดง
ครู คศ.1

นายปิติวัฒน์ ชูชื่น
พนักงานราชการ

นายขรรชัย สารนอก
ครูอัตราจ้าง