ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุวิมล ภูนคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปิติวัฒน์ ชูชื่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายขรรชัย สารนอก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายณรงค์เดช มาลัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4