ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวันพเด็จ โมทะนี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประสพพร ยอดเพชร
ครู คศ.2

นางสาวสุจิตรา แสงเรือง
ครู คศ.2

นายณชพัฒน์ บรรลือศักดิ์
ครู คศ.2

นางสาววนิดา ยอดฉัตร
ครู คศ.2

นางสาวเสาวรี ใจธรรม
ครู คศ.1