ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววนิดา ยอดฉัตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประสพพร ยอดเพชร
ครู คศ.2

นางสาวสุจิตรา แสงเรือง
ครู คศ.2

นายณชพัฒน์ บรรลือศักดิ์
ครู คศ.2

นายวันพเด็จ โมทะนี
ครู คศ.1

นางสาวจิรนันท์ คุ้มบัว
ช่วยราชการ

นางสาวเสาวรี ใจธรรม
ครู คศ.1