กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเสาวรี ใจธรรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายณชพัฒน์ บรรลือศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวประสพพร ยอดเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายปกรวิชฎ จันทร์ทา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3