ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประสพพร ยอดเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุจิตรา แสงเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายณชพัฒน์ บรรลือศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววนิดา ยอดฉัตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายวันพเด็จ โมทะนี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเสาวรี ใจธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2