ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววนิดา ยอดฉัตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประสพพร ยอดเพชร
ครู คศ.2

นางสาวสุจิตรา แสงเรือง
ครู คศ.2

นายณชพัฒน์ บรรลือศักดิ์
ครู คศ.2

นายวันพเด็จ โมทะนี
ครู คศ.1

นางสาวเสาวรี ใจธรรม
ครู คศ.1