ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกลยา รักษาสัตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธิษณา แย้มฤทธิ์
ครู คศ.3

นางกชพรรณ ทวีจะกิจ
ครู คศ.2

นางอัญชลี สุ่มนิล
ครู คศ.3

นางสาวกตวลี คะชา
ครู คศ.2

Mr.Mark Lamzon Cabayao

Mrs.Shirly Joan Thabao Cabayao