ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกลยา รักษาสัตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธิษณา แย้มฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางกชพรรณ ทวีจะกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางอัญชลี สุ่มนิล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

Mr.Mark Lamzon Cabayao
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

Mrs.Shirly Joan Thabao Cabayao
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายฉัตรชัย โค่บุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4