ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกลยา รักษาสัตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธิษณา แย้มฤทธิ์
ครู คศ.3

นางกชพรรณ ทวีจะกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอัญชลี สุ่มนิล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

Mr.Mark Lamzon Cabayao
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

Mrs.Shirly Joan Thabao Cabayao