ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกชพรรณ ทวีจะกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลยา รักษาสัตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางธิษณา แย้มฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางอัญชลี สุ่มนิล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางณัฐพร เทศกาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

Mr.Mark Lamzon Cabayao
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

Mrs.Shirly Joan Thabao Cabayao
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายฉัตรชัย โค่บุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4