กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณัฐพร เทศกาล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางธิษณา แย้มฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอัญชลี สุ่มนิล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางกชพรรณ ทวีจะกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุพัฒตา สมเกศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

Mr.Mark Lamzon Cabayao
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

Mrs.Shirly Joan Thabao Cabayao
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4