กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางธิษณา แย้มฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางกชพรรณ ทวีจะกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอัญชลี สุ่มนิล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางณัฐพร เทศกาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

Mr.Mark Lamzon Cabayao
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

Mrs.Shirly Joan Thabao Cabayao
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4