ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกลยา รักษาสัตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธิษณา แย้มฤทธิ์
ครู คศ.3

นางกชพรรณ ทวีจะกิจ
ครู คศ.2

นางอัญชลี สุ่มนิล
ครู คศ.3

นางสาวกตวลี คะชา
ครู คศ.2