ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม โปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น รหัสวิชา ง20245 เรื่อง การสร้างงานกราฟิก ด้วย “Photoshop CS6” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาววนิดา ยอดฉัตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,14:08  อ่าน 547 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวติและการดา รงชีวติ ของพืช วชิาวทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 รหัส ว 21101 ช้นั มธัยมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายยนต์ สีมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,14:06  อ่าน 458 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศารัตน์ วัชรพิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,13:58  อ่าน 528 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะชุดชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางทองสุก ศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,13:56  อ่าน 411 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววนิดา ยอดฉัตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,13:31  อ่าน 851 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายอุปถัม ปาณะกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,10:46  อ่าน 533 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทสรุปรายงานโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายทวนชัย ภูนคร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2558,13:53  อ่าน 972 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายทวนชัย ภูนคร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2558,13:53  อ่าน 947 ครั้ง
รายละเอียด..